Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


АСПІРАНТУРА

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Освітньо-наукова програма третього рівня підготовки доктора філософії спеціальності 222 "Медицина"

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет»

ПОРЯДОК
підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у ДЗ «Луганський державний медичний університет»

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно (далі - здобувачі).

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
- в аспірантурі (ад'юнктурі) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

3. Підготовка осіб в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі здійснюється:
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

4. Вступ до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до ДЗ «Луганський державний медичний університет»

5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі - два роки.

6. Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад'юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

8. Аспіранти (ад'юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі.

9. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад'юнктурі) чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

10. Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта (ад'юнкта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад'юнктури)

1. До аспірантури (ад'юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до ДЗ «Луганський державний медичний університет». Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури (ад'юнктури), повинен включати:
- заяву вступника;
- копію диплома магістра із зазначенням відповідної спеціальності медичного спрямування;
- особовий листок відділу кадрів;
- копію трудової книжки;
- автобіографію.

2. Вступні випробування до аспірантури (ад'юнктури) складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом

3. Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури (ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі)

Протягом строку навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) аспірант (ад'юнкт) зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

Усі аспіранти (ад'юнкти) незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта (ад'юнкта) та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад'юнктури).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі (ад'юнктурі) за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою)

1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) у ДЗ «Луганський державний медичний університет» без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
Такі особи прикріплюються строком до п'яти років до ДЗ «Луганський державний медичний університет» за відповідною спеціальністю.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури (ад'юнктури) згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

2. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ДЗ «Луганський державний медичний університет» для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою), а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти університету.
Особи, прикріплені до університету з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою), мають всі права і обов'язки, визначені у пунктах 1-4 цього Порядку.

3. У разі звільнення з роботи в університеті особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) у ДЗ «Луганський державний медичний університет» та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою);
- вступити до аспірантури (ад'юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.


ВСТУПНИКАМ ДО АСПІРАНТУРИ

Правила прийому до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2019 році

Правила прийому до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2019 році розроблені відповідно до Закону України про Вищу освіту від 01.07.2014 р. №1556-VII, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження рішень Ліцензійної комісії від 19 червня 2016 р. (протокол № 12/2) ліцензована і відкрита аспірантура (ад’юнктура) з галузі знань 22 - Охорона здоров’я, зі спеціальності 222- Медицина

1.Загальні положення

1.1 Правила прийому до аспірантури затверджує Вчена рада ДЗ «Луганський державний медичний університет», як додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному сайті ДЗ «Луганський державний медичний університет»

1.2 Провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти ДЗ «Луганський державний медичний університет» здійснює відповідно до отриманої ліцензії за спеціальністю 222 «Медицина» затверджено Вченою радою ДЗ «Луганський державний медичний університет» (протокол №1_від 30 серпня_ 2016 року) (таблиця 1)

Таблиця 1

Спеціальності/спеціалізації за якими здійснюється провадження освітньої діяльності на третьому освітньо – науковому рівні вищої освіти у ДЗ «ЛДМУ»


п/п

Назва спеціальності/спеціалізації

Форма навчання

Очна (денна/вечірня)
Заочна (за кошти фізичних та юридичних осіб)

222 Медицина

- Медична біохімія

+

+

- Імунологія та алергологія

+

+

- Нервові хвороби

+

+

- Патологічна фізіологія

+

+

- Хірургія

+

+

Примітка: в залежності від потреб кафедр поточного року

1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у ДЗ «Луганський державний медичний університет» проводиться в аспірантурі за очною (денною та вечірньою) та заочною формою навчання*, а також поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють науково або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДЗ «Луганський державний медичний університет»)

1.4 До аспірантури на конкурсній основі зараховуються особи, громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

*Денна форма навчання у аспірантурі передбачає отримання стипендії аспірантом, вечірня форма навчання - стипендії не передбачає, та претендент до аспірантури обов’язково повинен бути працевлаштований за фахом, заочна форма навчання здійснюється тільки на контрактних засадах

2. Прийом документів до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Оголошення про прийом документів для вступу до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» розміщується на офіційному веб-сайті університету.

2.1 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія разом з відділом аспірантури та ординатури в такі терміни (табл.2).

Таблиця 2

Термін прийому документів, складання вступних іспитів та зарахування на навчання до аспірантури, докторантури у ДЗ «ЛДМУ»


п/п

Етапи вступної кампанії

Термін

1.

Прийом заяв та документів від вступників

1 липня – 31 липня

2.

Консультація зі вступних випробувань

23 – 26 серпня

3.

Терміни проведення вступних іспитів

27 – 29 серпня

4.

Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування

30 серпня

5.

Зарахування

не пізніше 6 вересня

2.2 Для вступу до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» необхідно надати такі документи:
- заяву на ім’я ректора;
- особовий листок з обліку кадрів;
- завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності з додатком;
- копію сертифіката спеціаліста (інтернатура, завірену);
- копію трудової книжки (завірену);
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
- ксерокопію паспорта;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (за наявності);
- автобіографію.

Паспорт, оригінали документів з додатком, сертифікат спеціаліста, диплом про вищу освіту з додатком, пред’являються особисто. Документи подаються у паперових папках.

3. Організація прийому до аспірантури

3.1 Для прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії наказом ректора створюється приймальна комісія, що організовує прийом документів, вступні іспити, виконує конкурсний відбір претендентів на зарахування.

3.2 До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

3.4 Вступні випробування до аспірантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (222 Медицина);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступні іспити мають однаковий вагомий коефіцієнт.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

3.5 Сума вагомих коефіцієнтів іспитів становить 1 (англійська мова – 0,4, спеціальність – 0,6). Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності та іноземної мови, помножених на вагомі коефіцієнти.

3.6. Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури (ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року. Екзаменаційні листи з відповідями зі вступних випробувань зберігається на кафедрі протягом року.

3.7 За результатами проведених вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною цими правилами прийому.

4.Проведення вступних випробувань

4.1 Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора.

5. Зарахування до аспірантури

5.1 За результатами вступних випробувань, приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною даними Правилами прийому. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора, що формується в Єдиній державний електронній базі з питань освіти.

Про рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури на місця державного замовлення інформує Міністерство охорони здоров’я України.

5.2 Зарахування на навчання до аспірантури затверджується наказом ректора. Науковий керівник призначається зі складу науково-педагогічних кадрів університету.

6. Фінансування

6.1 Для громадян України підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

6.2 Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість визначаються Вченою радою ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Правила прийому до докторантури
ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Правила прийому до докторантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2019 році розроблені відповідно до Закону України про Вищу освіту від 01.07.2014 р. №1556-VII, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261.

Правила прийому до докторантури затверджує Вчена рада ДЗ «Луганський державний медичний університет», як додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному сайті ДЗ «Луганський державний медичний університет»

1. Прийом документів

1.1 До докторантури приймаються особи (громадяни України), які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Оголошення про прийом документів для вступу до докторантури розмішується на офіційному сайті ДЗ «Луганський державний медичний університет».

1.2 Прийом документів для вступу до докторантури здійснює відділ аспірантури та ординатури ДЗ «Луганський державний медичний університет» відповідно термінів прийому до докторантури (табл.2).

1.3 Для вступу до докторантури ДЗ «Луганський державний медичний університет» необхідно надати такі документи:
- заяву на ім’я ректора;
- особовий листок з обліку кадрів;
- завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності з додатком;
- копію сертифіката спеціаліста (інтернатура, завірену);
- копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
- рішення кафедри, Вченої ради університету;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
- ксерокопію паспорта;
- список опублікованих наукових праць і винаходів.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Документи подаються у паперових папках.

2. Організація прийому до докторантури

2.1 Для вступу до докторантури вступник не менше, ніж за два місяці до вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дисертаційної роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

2.2 Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ (профільна кафедра) заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради університету.

2.3 Вчена рада ДЗ «Луганський державний медичний університет» в місячний термін розглядає висновок кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

3. Зарахування до докторантури

3.1 Зарахування до докторантури здійснюється наказом ректора на підставі рішення Вченої ради та представлених документів до приймальної комісії.


1. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови


АПРОБАЦІЯ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Проректор з наукової роботи для проведення апробації дисертаційної роботи видає накази:
- про створення комісії по перевірці стану первинної документації матеріалів дисертаційної роботи;
- про призначення рецензентів на апробацію дисертаційної роботи.

Перелік документів для апробації кандидатської дисертації


Список документів, які аспірант (здобувач) надає до відділу для звіту МОЗ про закінчення аспірантури (про завершення дисертаційної роботи)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- відомості про дисертанта;
- дисертацію;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи;
- висновок Комісії з біоетики, виданий для апробації дисертаційної роботи;
- акт Комісій з перевірки первинної документації;
- виписку про Затвердження теми Вченою радою університету;
- виписку про Затвердження теми на РПК;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ;
- висновок установи про апробацію дисертації;
- довідку із спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.


Список документів, які дисертант надає до відділу для звіту МОЗ і МОН після захисту дисертації (у 10-денний термін)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- автореферат дисертації;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ.


Шановні аспіранти, пошукувачі

Відповідно до вимог України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681) звертаємо Вашу увагу на необхідність проведення якісної експертизи дотримання принципів академічної доброчесності у всіх дисертаційних роботах, які виконуються в ДЗ «Луганський державний медичний університет» та / або подаються до спеціалізованих вчених рад академії (незалежно від установи, в якій виконувалась робота), з оформленням наступних документів:
1. Довідка за результатами автоматизованої перевірки тексту дисертації на наявність текстових запозичень (проводиться у відділі аспірантури та ординатури у системі Strikeplagiarism.com)
2. Експертний висновок про перевірку на наявність академічного плагіату за формою Додатку 3Положення про експертну проблемну комісію ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Результат автоматизованої перевірки тексту дисертації на наявність текстових запозичень не може розглядатися та в обов’язковому порядку потребує подальшого аналізу співпадінь, правильності оформлення цитувань у тексті роботи (незалежно від показників коефіцієнтів) членами експертної проблемної комісії за відповідною спеціальністю, яким головою відповідної комісії було доручено проведення аналізу (не менше 3-х осіб), з оформленням Експертного висновку про перевірку наявності академічного плагіату та подальшим затвердженням результатів перевірки та висновку на черговому засіданні експертної проблемної комісії.

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» згідно ПОРЯДКУ підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження рішень Ліцензійної комісії від 19 червня 2016 р. (протокол № 12/2) ліцензована і відкрита аспірантура (ад’юнктура) з галузі знань 02 - Охорона здоров’я, зі спеціальності 222- Медицина


Розклад занять для аспірантів

Розклад занять по "Філософії та наукове пізнання" для аспірантів І року навчання на І семестр 2019 - 2020 н.р.

Розклад занять за дисциплінами "Англійська мова для наукового та ділового спілкування", "Професійна мовна комунікація", "Академічна доброчесність" для аспірантів І - ІV року навчання на І семестр 2019 - 2020 н. р.

Розклад занять на 2019-2020 н.р. з дисципліни «Методологія сучасного наукового дослідження. Інформаційні технології у науковій діяльності» для аспірантів 2 року навчання

Розклад занять по кафедрі нормальної фізіології та патологічної фізіології на 2019-2020 н.р. для аспірантів 1-го року навчання очна форма (денна).

Розклад занять по кафедрі нормальної фізіології та патологічної фізіології на 2019-2020 н.р. для аспірантів 2-го року навчання.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.