Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота

Історія кафедри Виховна робота Наукова робота

Студентське наукове товариство


ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

Організаційно-методичні заходи.

На нашій кафедрі постійно проводиться аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розроблення заходів щодо його оптимізації та раціонального планування науково-методичної роботи кафедри. Співпраця з іншими структурними підрозділами університету щодо забезпечення навчального процесу стандартами освіти, навчальними планами і програмами. Організація, участь у підготовці та проведенні відкритих (показових) навчальних занять та лекцій. Аналіз та підготовка до розгляду на ЦМК навчально-методичної літератури, створеної викладачами кафедри. Планування та забезпечення підвищення професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу. Організація та координація роботи опорних кафедр.

Громададянсько-правове виховання на нашої кафедрі проводится виховання особистісті чутливою до свого оточення, залучати до суспільного життя, в якому права людини є визначальними, спрямоване на формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини, виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині.

Гендерне та сімейно-родинне виховання спрямовувалось на покращення стосунків між сім'єю та університету. Виховний вплив сім'ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням, а й позауніверситетьскої діяльністю своїх дітей. Тому сімейне виховання в університеті спрямовується на єдність у вихованні університету і сім'ї. Для кращої обізнаності батьків у вихованні дітей преподавателі кафедри проводять індивідуальні консультації з метою вирішення проблемної ситуації у сімейному вихованні.

Національно-патріотичне виховання на кафедрі було спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати, утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, виховання поваги до державної символіки, Конституції України та законодавства, формування високої культури, оволодіння українською мовою.


Художньо-естетичне виховання.

Естетичне виховання – складова частина виховного процесу, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

Метою естетичного виховання у вищому навчальному закладі е формування у майбутнього спеціаліста естетичної культури – здатності особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя та діяльність за законами краси.

Усі зазначені складові поняття "естетична культура" визначають зміст і завдання естетичного виховання студентів.

Естетичне виховання майбутніх спеціалістів передбачає використання духовно-культурного потенціалу всіх навчальних дисциплін, які вивчаються у вищому навчальному закладі. Кожен семінар чи лекція має естетичний потенціал. Цьому слугують і творчий підхід до розв'язання пізнавального завдання, виразність слова викладача та студентів, відбір та оформлення наочного і роздавального матеріалу тощо.

Провідне місце в естетичному вихованні студентів належить дисциплінам соціально-гуманітарного циклу, зокрема естетиці – науці про загальні закономірності художнього осмислення дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності і перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.

У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і естетична поведінка. Естетична свідомість – це форма суспільної свідомості, що реалізується як художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали і виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах. її компонентами є естетичні почуття, естетичний смак, естетичний ідеал.

Естетична свідомість обумовлює естетичну поведінку. Ознаками такої поведінки є красиві вчинки, дії, акуратність в одязі, красива постава, манери, уміння триматися невимушено (природно), культурно й естетично виявляти свої емоції.

Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є безпосередньою трудовою діяльністю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання: відповідного естетичного оформлення аудиторій, лабораторій, бібліотек, читальних залів.


Моральне виховання. Волонтерський рух.

Завдання морально-естетичного виховання – це прищеплення й розвиток моральних почуттів наслідування кращих моральних зразків родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.


Екологічне виховання.

Головний зміст екологічного виховання на кафедрі біології, гістології та ємбріології полягає в усвідомленні краси природи як унікального явища, в дбайливому ставленні до природи в традиціях українського народу, в усвідомленні себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини і природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров'я людини, активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля, усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців, бережливе ставлення до природи, відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств, ощадливе використання енергоносіїв, формування екологічної культури тощо.


Національно-патріотичне виховання.

У річному плані виховної роботи, у планах роботи преподавателів кафедри, відображені заходи щодо військово-патріотичного виховання: лекції, бесіди, диспути на військово-патріотичну тематику.


Фізичне виховання й формування здорового способу життя. Трудове виховання.

Фізичне виховання на кафедрі включає в себе організацію та участь в спортивних змаганнях, роботу спортивних секцій, на яких студенти покращують фізичне здоров'я і набувають кращої майстерності в грі з футболу та волейболу.

Систематично проводяться оздоровчі години, фізкультхвилинки.

З метою попередження та профілактики захворювання ВІЛ/СНІДу, бережливого ставлення до свого здоров’я, усвідомлення всієї небезпеки, яку несе СНІД, захисту себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної інфекції в нашому НВК було проведено ряд заходів.

Велика роль відводиться формуванню ціннісного ставлення до праці. Студенти ЛДМУ дбають про стан території університету, її санітарний режим, доглядають клумби, присадибні ділянки, беруть участь у суботниках.


Робота серед студентів гуртожитку

Завідуюча кафедри та преподавателі-куратори відповідно до погодженого графіку відвідують гуртожитки, у якому мешкають студенти факультету, ведуть з ними бесіди, знайомляться з побутовими умовами їх проживання та вивчають наявні проблеми в гуртожитку.


Пропаганда здорового способу життя

Реалізується план роботи, в якому головне місце займають заходи, спрямовані на профілактику алкогольної, наркотичної залежності та тютюнопаління. В основному це бесіди фахівців, організовані спільно з кураторами нашої кафедри.


Формування наукового світогляду та професійне виховання

Сьогодні вища освіта є одним з визначальних чинників інтелектуальних і продуктивних сил суспільного відтворення, розвитку духовної культури українського народу, гарантом майбутніх успіхів в консолідації та зміцненні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Процес інтеграції Європи супроводжується створенням загальної системи освіти і наукової сфери, розвитком єдиних критеріїв та стандартів у галузі освіти і науки, де якість вищої освіти є основою для формування даної сфери. Проблема якості освіти ніколи ще не мала такого важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, як сьогодні. Це має об'єктивні причини: по-перше, від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальна економічна конкурентоспроможность; по-друге, якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці.

Основним принципом розвитку системи вищої освіти України в сучасних умовах, повинен бути розвиток інноваційного середовища на основі наукової підтримки. Це інноваційний шлях розвитку суспільства, які може бути впровадженим тільки якщо буде сформоване покоління людей , які мислять і діють інноваційно. Це призводить до появи більшої уваги до загального розвитку людини, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, незалежності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок.

У системі вищої освіти здійснюється перегляд основних педагогічних установок, що визначають цільову та змістовну основу формування цілісного світогляду та певної життєвої позиції випускника-молодого спеціаліста, який володіє високими професійними знаннями та навичками компетентного керівника, відповідно до вимог суспільства та рівня цивілізації.

Професійне виховання – цілеспрямований, спеціально організований процес, що сприяє формуванню особистості фахівця, розвитку його професійних якостей, потреби в продуктивній праці, поваги до людей праці, професійної етики, комунікативності, мобільності, здатності працювати “в команді”, особистої ерудиції, здорової амбітності, професійної компетентності, культури праці, відповідальності, почуття власної гідності, творчої професійної спрямованості, підприємливості й самодостатності. До професійного виховання належать також формування мотивів професійної діяльності на основі переходу соціальних і професійних вимог у систему ціннісних орієнтацій, активності особистості; формування професійного обов'язку, свідомого ставлення до вимог і моральних засад, що висуваються суспільством. Процес професійного виховання майбутнього фахівця являє собою сходження особистості учня до соціального і професійного еталону — як відповідності вимогам професійних стандартів, як набуття соціальної і професійної позиції, стійкого ставлення до власної соціальної та професійної ролі в суспільстві, розуміння сучасних реалій науки, техніки, культури, усіх галузей виробництва та сфери обслуговування.

Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.