Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


НАУКОВО-ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


КОМАРЕВЦЕВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Голова комісії,
доктор медичних наук, професор.


Науково-експертна комісія є постійно діючим органом наукової частини університету для координації та експертної оцінки планових наукових досліджень і дисертаційних робіт в університеті, а також для експертної оцінки та планування дисертаційних робіт. Науково-планова комісія складається з провідних вчених, професорів і доцентів – спеціалістів медико-біологічного профілю, клінічної медицини, фармації та гуманітарного профілю.

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково - експертну комісію
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
(затверджено ректором 02.10.15 р.)

Основні завдання і функції науково-планової комісії:
1. Розвиток і координація фундаментальних і найбільш актуальних прикладних наукових досліджень в університеті, зокрема НДР за державним замовленням МОЗ України.
2. Розробка, за дорученням ректорату, пропозицій щодо оптимізації наукового кадрового потенціалу університету.
3. Розвиток і координація комплексних наукових досліджень з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн.
4. Рецензування і затвердження монографій для їх друкарського видання.
5. Рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних науково-дослідних робіт.
6. Рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій, а також приведення у відповідність до вимог ДАК України документації для їх планування.
7. Щорічна перевірка виконання дисертаційних робіт аспірантами, докторантами і здобувачами кафедр (за графіком наукової частини).
8. Допомога здобувачам дисертаційних робіт в приведенні первинної наукової документації у відповідність до вимог ДАК України.
9. Допомога науковій частині і здобувачам в проведенні публічних апробацій і попередніх захистів кандидатських і докторських дисертацій.
10. Своєчасна корекція форм поточної і звітної наукової документації згідно з вимогами ДАК України.

Порядок роботи комісії:
1. Засідання науково-планової комісії проводяться щомісячно.
2. На засіданнях науково-планової комісії заслуховуються автори монографій, виконавці дисертаційних і наукових кафедральних досліджень, а також затверджуються рецензії на монографії, теми докторських і кандидатських дисертацій і документи до них, а також теми кафедральних науково-дослідних робот і документи до них, які представляються виконавцями секретарю комісії за тиждень до засідання.
3. На засіданнях науково-планової комісії регулярно проводиться щорічна перевірка виконання дисертаційних робіт аспірантами, докторантами і здобувачами кафедр (за графіком наукової частини).
4. На засіданнях науково-планової комісії регулярно проводиться попередня перевірка первинної документації дисертаційних досліджень і аналізується її відповідність до вимог ДАК України.
5. Засідання науково-планової комісії проводяться під керівництвом голови, секретар веде протокол засідання і забезпечує збереження в електронному варіанті зауважень і пропозицій до теми дисертаційної роботи і її документації.
6. Повний комплект документації для планування дисертаційної роботи (1 примірник) і довідка про позитивне рішення Української фахової проблемної комісії протягом десяти років зберігається в науковій частині університету або в архіві університету.


Перелік документів на планування дисертаційної роботи


Порядок проходження документів для планування дисертаційних робіт

Якість викладання основних положень науково-дослідної роботи, що планується, є основним базисним критерієм її подальшого успішного виконання. Тільки достатньо виконані пошукові роботи, що включають: окреслення проблеми, повний аналіз публікацій та пошук і апробацію методик, які будуть використані, дають надію на те, що робота буде мати певний науковий результат.

Науковим результатом вважаються нові знання, одержані в процесі наукових досліджень і зафіксовані та опубліковані. Науковий результат має три складових: наукову новизну, достовірність і практичне значення одержаних результатів.

Аналіз цих питань необхідно викласти у документах, що подаються на планування НДР.

На першому етапі необхідно окреслити наукову проблему, яка буде розв’язана. Так, докторська дисертація повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, що розв'язують важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб'єктом авторського права. Кандидатська дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки. Успіх на цьому етапі досягається детальним аналізом публікацій та підбором адекватних методик.

Заручившись згодою наукового керівника (консультанта), претендент отримує завдання на пошук у патентному відділі.

Здобувач наукового ступеня (аспірант, докторант) звітує на кафедральній нараді про виконані пошукові дослідження, кафедральною нарадою затверджується тема дисертаційної роботи та надається рекомендація до планування на науково-плановій комісії університету.

Електронний варіант підготовлених документів подається для редагування голові науково-планової комісії ДЗ «ЛугДМУ».

Три роздрукованих екземпляри комплекту відредагованих документів (українською мовою) і компакт-диск з документами та презентацією подаються секретареві науково-експертної комісії ДЗ «ЛугДМУ» за тиждень до проведення засідання науково-експертної комісії.

Претендент, у присутності наукового керівника (консультанта), з мультимедійною презентацією доповідає на науково-плановій комісії основні положення дисертаційної роботи, відповідає на питання членів комісії. Науково-планова комісія або затверджує тему і документацію дисертаційної роботи, або рекомендує допрацювати документи (назву дисертації, темкарту або інші документи). За будь-якого рішення науково-планової комісії один комплект документів залишається у секретаря науково-планової комісії.

Після затвердження теми дисертаційної роботи і документів на науково-експертній комісії претендент отримує довідку про це у секретаря науково-експертної комісії.

Після затвердження теми дисертаційної роботи Вченою радою університету виконавець отримує у вченого секретаря ради університету довідку за підписом вченого секретаря ради та ректора університету для представлення до Спеціалізованої ради для захисту дисертації.


Перелік документів на планування науково-дослідної роботи (НДР) кафедри

ТЕМАТИЧНА КАРТА (Т.К.).

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Акт перевірки стану первинної документації матеріалів дисертаційної роботи, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Положення про Науково - експертну комісію


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.