Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Відділ міжнародних зв’язків

Планово-економічний відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна

ПОРЯДКИ ДЕННІ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
2016/2017 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


Порядок денний:
засідання Вченої ради №10
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 20 червня 2017 року.

1. Доповідь про роботу Єдиної Асоціації громадян Луганської області.
Доповідач: ректор Університету, професор Іоффе І.В.

2. Доповідь про нараду щодо ВНЗ, що виїхали з зони проведення АТО.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

3. Інформація про готовність ДЗ «Луганський державний медичний університет» до проведення вступної кампанії 2017-го року. Затвердження змін до «Правил прийому на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2017 році».
Доповідач: Відповідальний секретар приймальної комісії доц. Акімова М.С.

4. Про результати складання ліцензійних іспитів КРОК-1, 2, 3 у 2016-2017 навчальному році.
Доповідач: Зав.відділу підготовки до КРОКів доц. Барнатович С.В.

5. Захист магістерських робіт.
Доповідач: Виконавці-магістри

Поточні справи:
1. Про рекомендацію до друку чергових номерів періодичних спеціалізованих видань «Хірургія Донбасу», «Український журнал болю», «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» та про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №9
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 25 травня 2017 року.

1. Доповідь про наради в МОН/МОЗ України.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

2. Доповдь про XIV Всеукраїнську науково-практичну кнференцію з міжнародною участю, присвячену 60-річчю ТДМУ: «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні».
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

3. Звіт про роботу з іноземними студентами в поточному навчальному році.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Інформація про екзамен для викладачів з метою отримання сертифікату для викладання англійською мовою. Інформація про пілотний проект «Видатні вчені-медики Луганщини (ДЗ ЛДМУ)».
Доповідач: Завідувач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами доц. Карлова Т.Є.

5. Затвердження рекомендацій вступу до клінічної ординатура на 2017 рік
Доповідач: Завідувач відділу аспірантури, докторантури та ординатури проф. Орлова О.А.

Поточні справи:
1. Затвердження документів по відділу виробничої практики:
1. Затвердження «Робочої програми навчальної дисципліни ознайомча медична практика» для студентів фармацевтичного факультету.
2. Затвердження «Робочої програми з виробничої лікарської практики для студентів 4 курсу медичного факультету».
3. Затвердження «Робочої програми з виробничої лікарської практики для студентів 5 курсу медичного факультету».
Доповідач: Відповідальний по відділу виробничої практики, Фролова І.В.
2. Про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів:
1). Від кафедри топографічної анатомії та догляд за хворими
Мографію "Индивидуальная анатомическая изменчивость и ее клинико-морфологическое значение" Автор: проф. Вовк Ю.М. Об'єм: 250 сторінок
Рецензенти: Зав. кафедрою анатомії людини Київського національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф. Черкасов В.Г. Зав. кафедрою анатомії людини Запоріжського державного медичного університету, заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., проф. Волошин М.А.
2). Від кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами:
1. Латинська мова та медична термінологія: Робочий зошит з фармацевтичної та клінічної термінології / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 101 с.
2. Англійська мова для студентів – медиків : Робочий зошит для практичних занять для студентів І курсу. Частина ІІ / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина, Ю.М. Лукаш, О.М.Куценко, А.С. Кременчук. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 106 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)» / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 164 с. Карлова Т.Є., Гришина О.С. Латинська мова та медична термінологія: Робочий зошит з анатомо – гістологічної термінології / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2016. – 122 с.
3). Від кафедри акушерства та гінекології.
1. Методичних рекомендацій для студентів 4 і 5 курсу з виробничої практики з акушерства та гінекології.
4). Від кафедри анатомії людини:
1. Робочий зошит для практичних занять з анатомії людини на тему: «Спланхнологія»./Автори: доц. Скрябіна О.М., ас. Шаповалов В.А., ас. Шаповалова Ю.Ю. - Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 69с.
2. Робочий зошит для практичних занять з анатомії людини на тему: «Анатомія серцево-судинної та нервової системи». /Автори: доц. Скрябіна О.М., ас. Осмоловська А.Р. - Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 67с.
3. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Периферійна нервова система, черепні нерви./ Скрябіна О.М., Шаповалова Ю.Ю., Шаповалов В.А.- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 48с.
4. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Центральна нервова система і органи чуття./ Скрябіна О.М., Шаповалов В.А., Шаповалова Ю.Ю.- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 38с.
5. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Опорно-руховий апарат (Артросиндесмологія)./ Скрябіна О.М., Нужна О.К., Осмоловська А.Р..- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 95 с.
6. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Опорно-руховий апарат (Міологія)./ Скрябіна О.М., Нужна О.К., Осмоловська А.Р..- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 32 с.
7. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Опорно-руховий апарат (Остеологія)./ Скрябіна О.М., Нужна О.К., Осмоловська А.Р..- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 32 с.
8. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Опорно-руховий апарат (Остеологія). Спланхнологія. Для іноземних студентів російською мовою навчання. / Скрябіна О.М., Нужна О.К., Осмоловська А.Р..- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 124с.
9. Сборник тестовых заданий. КРОК-1 Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат (Остеология). Спланхнология. Для иностранных студентов, обучающихся на русском языке. / Скрябина Е.Н., Нужная Е.К., Осмоловская А.Р..- Рубежное: ГЗ «Луганский государственный медицинский университет», 2017.- 124с.
10. Збірка тестових завдань. КРОК-1 Анатомія людини. Анатомія ЦНС, органів чуття та черепних нервів. Анатомія серця, периферійної, судинної та нервової системи. Для іноземних студентів російською мовою навчання. / Скрябіна О.М., Осмоловська А.Р..- Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017.- 125с.
11. Сборник тестових заданий. КРОК-1 Анатомия человека. Анатомия ЦНС, органов чувств и черепних нервов. Анатомия сердца, периферической, сосудистой и нервной системы. Для иностранных студентов, обучающихся на русском языке. / Скрябина Е.Н., Осмоловская А.Р..- Рубежное: ГЗ «Луганский государственный медицинский университет», 2017.- 125с.
5). Від кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії:
Методичні рекомендації „Мікрокристалоскопічний аналіз” для студентів 2-5 курсів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання/ О.А. Орлова, В.Г. Ткаченко - Рубіжне: Вид-во , 2017. – 49с.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №8
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 27 квітня 2017 року.

1. Привітання студента 5 курсу 1 групи Дубіни Сергія та вручення грамоти за найкраще розв’язання одиничної задачі на олімпіаді з ендокринології.

2. Конкурсні справи щодо призначення на вакантні посади завідувачів кафедр:
1) біології, гістології та ембріології Андрушенко Вікторії Валеріївни.
2) нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством Глазкова Едуарда Олександровича.
3) іноземних мов з латинською та українською мовами Карлової Тетяни Євгенівни.
Доповідач: Учений секретар доц. Вишницька І.А.

3. Конкурсні справи щодо призначення на вакантні посади доцентів:
1) кафедри мікробіології, гігієни та екології Шабельника Олега Івановича.
2) кафедри мікробіології, гігієни та екології Гайдаш Ірину Анатоліївну.
3) кафедри хірургії Афоніна Дмитра Миколайовича.
4) кафедри педіатрії з дитячими інфекціями Осичнюк Лілію Михайлівну.
Доповідач: Учений секретар доц. Вишницька І.А.

4. Затвердження рішення конкурсної комісії від 12. 04. 2017 року по проведенню відбору кандидатів на заміщення вакантних посад асистентів та старших викладачів року (відкрите голосування).
Доповідач: Голова конкурсної комісії проф. Смірнов С.М.

5. Звіт про роботу підготовчого відділення.
Доповідач: Відповідальний за роботу підготовчого відділення доц. Карлова Т.Є.

6. Затвердження змін до порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в Державному закладі «Луганський державний медичний університет». Затвердження зведеного плану-графіку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДЗ «Луганський державний медичний університет» на 2018 р.
Доповідач: Начальник відділу кадрів Риженко О.В.

7. Затвердження «Положення про рейтингову систему оцінювання навчально-методичної діяльності кафедр ДЗ «ЛДМУ».
Доповідач: Керівник навчально-методичного відділу доц. Романенко І.Ю.

8. Затвердження документів по навчальному відділу:
1) «Положення про порядок замовлення, видачі студентських квитків, їх повторного виготовлення та знищення в ДЗ «ЛДМУ».
2) «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту у ДЗ «ЛДМУ».
3) «Робочої програми з виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету».
4) «Робочої програми з навчальної практики з фармакогнозії для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету».
5) «Перелік виробничих практик для студентів медичного та фармацевтичного факультетів ДЗ «ЛДМУ».
6) «Робочої програми з виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету».
Доповідач: Начальник навчального відділу, Красильнікова А.О.

Поточні справи:
1. Про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів:
1) Від кафедри нейрохірургії, травматології і ортопедії з ЛФК: Усатов С.А., Рашиді Б.Р. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Нейрохірургія» за темою «Черепно-мозкова травма» / Усатов С.А., Рашиді Б.Р. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 68 с.
2) Від кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами:
1. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови / Т.Є. Карлова, Ю.М. Лукаш, О.М. Куценко. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 25 с.
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)» / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 205 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Українська мова ( за професійним спрямуванням)» / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина. – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 214 с.
4. Т.Є. Карлова Лексичний мінімум з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»: Модуль № 2 « Фармацевтична термінологія», Модуль № 3 «Клінічна термінологія» / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина, О.М.Куценко, Ю.М. Лукаш – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 39 с.
5. Т.Є. Карлова Лексичний мінімум з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»: Модуль № 1 «Анатомо - гістологічна термінологія» / Т.Є. Карлова, О.С. Гришина, Ю.М. Лукаш, О.М.Куценко – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017.- 42с
6. Методичні рекомендації для підготовки аспірантів до складання іспиту з англійської мови ( для всіх напрямків підготовки) / Т.Є. Карлова, Ю.М. Лукаш – Рубіжне : ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 52 с.
3) Від кафедри медичної та біологічної фізики, мед. інформатики та біостатистики:
1. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О., асистент Мацегора Ю.С. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017 – 80 с.
2. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»)/ Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 62 с.
3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017 – 36 с.
4. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична інформатика. Модуль 2» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017 – 36 с.
5. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» (Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних та біологічна фізика) для студентів 2-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст») / Укладач: доцент Гончаров В.В. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 89 с.
6. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» (Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних та біологічна фізика) для студентів 1-го курсу спеціальності 222 «Медицина» / Укладач: доцент Гончаров В.В. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 92 с.
4) Від кафедри гуманітарних наук:
1. Methodological development of lectures on discipline "Philosophy" for students of specialy 222 «Medicine» / Developed by: senior teacher, Aseeva О. A. – Rubizhne: SE «LSMU», 2017. – 106 p.
2. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Деонтологія в медицині» для студентів спеціальності 222 «Медицина» / Укладач: ст. викладач Асєєва О.А. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 90 с.
3. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Історія України та української культури» для студентів спеціальності 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» / Укладач: к. іст. наук, доцент Руда В.В. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 150 с.
5) Від кафедри педіатрії з дитячими інфекціями:
Методичні рекомендації з СРС для студентів IIІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Лікувальна справа» (навчання на базі молодшого спеціаліста) за модулем «Розвиток дитини»/ Автори: Волошин О.М., Кратько Н.В. Рецензенти: зав. каф. акушерства та гінекології, к. мед. н., доцент Корнієць Н.Г. в. о. зав. кафедри внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією, к. мед. н., доцент Руденко І.В.
6) Від кафедри анатомії людини:
1. Методичні рекомендації для викладачів анатомії людини для фармацевтичного факультету/ Скрябіна О.М., Нужна О.М. – Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017 - 85 с.
2. Методичні рекомендації для підготовки студентів до практичних занять з розділу «Спланхнологія»/ Скрябіна О.М., Шаповалов В.А., Шаповалова Ю.Ю. – Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 32 с.
3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з анатомії дихальної, сечової та статевої систем/ Скрябіна О.М., Шаповалов В.А., Шаповалова Ю.Ю. – Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 74 с.
4. Методичний посібник для практичних занять з анатомії людини. Розділ «Судини та нерви верхньої кінцівки»/Скрябіна О.М., Осмоловська А.Р. – Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 24с.
5. Методичний посібник для практичних занять з анатомії людини. Розділ «Судини та нерви нижньої кінцівки»/Скрябіна О.М., Осмоловська А.Р. – Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 24с.
6. Робочий зошит для практичних занять з анатомії людини на тему: «Анатомія серцево-судинної та нервової системи». /Автори: доц. Скрябіна О.М., ас. Осмоловська А.Р. - Рубіжне: ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2017. – 67с.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №7
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 30 березня 2017 року.

1. Вшанування ювіляра професора Комаревцева В.М
Вручення диплому кандидата медичних наук Лєсному В.В.

2. Конкурсна справа щодо представлення до вченого звання доцента по кафедрі акушерства і гінекології: Романенко І.Ю.
Доповідач: Учений секретар доц. Вишницька І.А.

3.Конкурсні справи щодо призначення на вакантні посади доцентів:
1) кафедри урології, онкології, радіології та трансфузіології Фролової Інни Володимирівні;
2) кафедри внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією Круглової Оксани Вікторівни та Андрушенко Ольги Миколаївни;
3) кафедри гуманітарних наук Рудої Вікторії Вікторівни.
Доповідач: Учений секретар доц. Вишницька І.А.

4. Доповідь про парламентські слухання «Реформа медичної освіти: рішучі зміни в нерішучому середовищі».
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

5. Доповідь про фінансовий стан Університету. Звіт щодо виконання кошторису за 2016-й рік та затвердження кошторису на 2017-й рік.
Доповідач: Головний бухгалтер Шарипова О.М., начальник планово-фінансового відділу Шаля О.Г., завідувач контрактним відділом Голуб Н.В.

6. Про роботу відділу аспірантури, докторантури та ординатури.
Доповідач: Завідувач відділу аспірантури, докторантури та ординатури. проф. Орлова О.А.

7. Звіт про поселення студентів в гуртожиток.
Доповідач: Інженер з пожежної безпеки Черепаха Ю.І.

8. Про стан в особистих справах викладачів, які перебувають на посадах доцентів.
Доповідач: Начальник відділу кадрів Риженко О.В.

Поточні справи:
1. Оголошення листів-подяк.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
2. Про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів:
1) Від Кафедри технології ліків, організації та економіки фармації з фармакологією:
1. «Методичні рекомендації до практичних занять з менеджменту для студентів IV курсу фармацевтичного факультету. Змістовий модуль 2 «Менеджмент і підприємництво». (Автори: професор Гудзенко О.П, доцент Барнатович С.В. Рецензенти: доцент Висоцький А.А., доцент Ткаченко В.Г.).
2. «Методичні рекомендації до практичних занять з менеджменту для студентів IV курсу фармацевтичного факультету. Змістовий модуль 3 «Комунікативні процеси в управлінні. Управління трудовими ресурсами та персоналом організацій». (Автори: професор Гудзенко О.П, доцент Барнатович С.В. Рецензенти: доцент Висоцький А.А., доцент Ткаченко В.Г.).
2) Від кафедри медичної та біологічної фізики, мед. інформатики та біостатистики:
1. Контрольні завдання до практичних занять з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст») / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016. – 12 с.
2. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Медична інформатика. Модуль 2» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О., асистент Мацегора Ю.С. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017 – 64 с.
3. Тестові завдання підсумкового модульного контролю з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі молодшого спеціаліста). / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016 – 24 с.
4. Тестові завдання для щоденного контролю з дисципліни «Медична інформатика. Модуль 1» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О., асистент Мацегора Ю.С. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016 – 28 с.
5. Тестові завдання для щоденного контролю з дисципліни «Медична інформатика. Модуль 2» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст»). / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О., асистент Мацегора Ю.С. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016 – 20 с.
6. Збірник задач (для самостійного розв’язання) з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 3-го курсу спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» (на базі «молодший спеціаліст») / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О., асистент Мацегора Ю.С. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016. – 28 с .
3) Від Кафедри акушерства і гінекології:
1. Гігієна і дієтичне харчування вагітної: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів IV курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
2. Доброякісні і злоякісні захворювання молочної залози: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів IV курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
3. Трофобластичні захворювання: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів IY курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
4. Захворювання, що передаються статевим шляхом: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів IV курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
5. Неплідний шлюб. Планування сім'ї: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
6. Неплідний шлюб. Допоміжні репродуктивні технології: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V курсу медичного факультету. (Автор: доцент Романенко І.Ю.).
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №6
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 23 лютого 2017 року.

1. Доповідь «Про стан та перспективи медичної освіти в Україні».
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Затвердження рішення конкурсної комісії по проведенню відбору кандидатів на заміщення вакантних посад.
Доповідач: Голова конкурсної комісії проф. Смірнов С.М.

3. Затвердження плану підготовки і проведення самоаналізу діяльності Державного закладу «Луганський державний медичний університет» (акредитації) за 2014-2017 рр.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2016 році.
Доповідачі: Вчені секретарі спеціалізованих вчених рад Д 29.600.02 та Д 29.600.03.

5. Підсумки роботи фармацевтичного факультету за осінній семестр 2016-2017 навчального року.
Доповідач: Декан фармацевтичного факультету, проф. Гудзенко О.П.

6. Результати зимової екзаменаційної сесії студентів медичного факультету.
Доповідач: В.о. декану медичного факультету доц. Кузьміченко І.О.

7. Про затвердження тем наукових досліджень аспірантів 1-го року навчання.
Доповідач: Завідувач відділу аспірантури, докторантури та ординатури. проф. Орлова О.А.

Поточні справи:
1. Затвердження робочої програми навчальної дисципліни «Польова практика з фармацевтичної ботаніки (навчальна)», напрям підготовки 1202 «Фармація», спеціальність 7.12020101фармація.
Доповідач: Завідувач кафедри біології, гістології та ембріології доцент Андрушенко В.В.
2. Розгляд звернення Донецького національного університету про підтримку висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік підручника «Медицинская реабилитация» (підручник для студентів та лікарів) / під ред. В.М. Сокрута, М.І. Яблучанського/
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
3. Про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів:

Від кафедри гуманітарних наук

1. Методичні розробки семінарських занять з дисципліни «Психологія спілкування» для студентів спеціальності 222 «Медицина» / Укладачі: к.філос.н., доцент Кузьміченко І.О., ст. викладач Асєєва О.А. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017 – 10 с.

2. Методичні розробки семінарських занять з дисципліни « Філософія » для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» / Укладач і : к.філос.н., доц. Кузьміченко І.О., ст. викладачАсєєва О.А. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 24 с.

3. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Філософія» для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» / Укладачі: к.філос.н., доц. Кузьміченко І.О., ст. викладач Асєєва О.А. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 230 с.

4. Методичні розробки семінарських занять з дисципліни « Історія України та української кульутури » для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» / Укладач і : к.і.н., доц. Руда В.В. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2017. – 21 с.

Від Кафедри мікробіології, гігієни та екології:

1. Навчальний посібник "Медична протозоологія". Автор: професор Гайдаш І.С.
Рецензенти:
1) завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології Харківського націо-нального медичного університету, доктор медичних наук, професор, В.В. Мінухін;
2) завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології Вінницького націо-нального медичного університету імені М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор, Г.К. Палій;
3) професор кафедри медичної біології, гістології та ембріології ДЗ «Луганський державний медичний університет», доктор біологічних наук, професор С.М. Смірнов.

Від кафедри медичної та біологічної фізики, мед. інформатики та біостатистики:

1. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» для студентів 4-го курсу спеціальності 226 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О.

2. Методичні розробки семінарських занять з дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» для студентів 4-го курсу спеціальності 7.120201013 «Фармація». / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4-го курсу з дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» спеціальності 7.120201013 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О.

4. Тести щоденного контролю з дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» для студентів 4-го курсу спеціальності 7.120201013 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О.

5. Тести підсумкового контролю з дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» для студентів 4-го курсу спеціальності 7.120201013 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О.

Затверджено на засіданні кафедри протокол №6 від 03 лютого 2017 року Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 226 Фармація протокол №4 від 08 лютого 2017 року
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №5
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 19 січня 2017 року.

1. Питання трудової дисципліни співробітників Університету.
Доповідач: Ректор, професор Іоффе І.В.

2. Обговорення та затвердження пропозицій керівників відділів та завідувачів кафедр щодо закупівлі необхідного обладнання на 2017 рік.
Доповідачі: Керівники відділів та завідувачі кафедр.

3. Обговорення виконання НДР кафедр у 2016 р.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф. Комаревцева І.О., керівники НДР.

4. Захист магістерських робіт.
Доповідачі: Магістри: Ібадова С. А., Левчук Є. В., Паркачова О. В., Саламадзе Т. В.

Поточні справи:
1) Затвердження документів по медичному факультету:
1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» У ФОРМІ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН.
2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ КОМІСІЮ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».
3. ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ У ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».
Доповідач: в.о. декана медичного факультету, доц. Кузьміченко І.О.
Порядок денний:
засідання Вченої ради №4
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 26 грудня 2016 року.

1. Вступне слово ректора, проф. Іоффе І.В. Привітання з 60-річчям проф. Овчаренка М.О. Представлення нових членів Вченої ради.

2. Аналіз основних положень Закону №1731-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених із тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

3. Щодо готовності проведення зимової екзаменаційної сесії заочного відділення фармацевтичного факультету.
Доповідач: Декан фармацевтичного факультету Проф. Гудзенко О.П.

4. Звіт про роботу АГЧ ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 2016 році.
Доповідач: Помічник ректора з АГЧ Уразовський О.І.

Поточні справи:
1. Про рекомендацію до друку чергових номерів періодичних спеціалізованних виданнь «Хірургія Донбасу», «Український журнал болю», «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» та про рекомендацію до друку учбово-методичних матеріалів.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
Порядок денний:
засідання Вченої ради № 3
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 24 листопада 2016 року.

Вступне слово ректора Університету професора Іоффе І.В.

1. Аналіз звітів кафедр за 2015 - 2016 навчальний рік.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

2. Затвердження плану пріоритетних заходів ДЗ «Луганський державний медичний університет» на 2016 - 2017 навчальний рік.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

3. Затвердження «Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів»
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Інформація про роботу клінічного відділу.
Доповідач: Проректор з клінічної роботи проф. Овчаренко М.О.

5. План роботи студентської профспілки на 2016-2017 навчальний рік.
Доповідач: Голова профспілки студентів Дрокін Ростислав.

6. Звіт про діяльність студентського самоврядування.
Доповідач: Голова студентського самоврядування Волга Юлія.

7. Про порядок звітування кафедр з наукової роботи.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф. Комаревцева І.О.

Поточні справи:
1. Перезатвердження документів по медичному факультету:
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ СТУДЕНТАМИ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВІДПРАЦЮВАНЬ ЗАНЯТЬ, ЯКІ БУЛИ ПРОПУЩЕНІ СТУДЕНТАМИ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»;
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ (ДОГОВОРОМ) НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ.
Доповідач: В.о. декану медичного факультету Доц. Кузьміченко І.О.
2. Про зміну наукових керівників аспірантів.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, магістратури та ординатури проф. Орлова О.А.
3. Рекомендація до друку:
3.1. Чергових номерів періодичних спеціалізованних виданнь «Хірургія Донбасу», «Український журнал болю», «Український журнал клінічної та лабораторної медицини»;
3.2. Методичні розробки від кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатитики:
3.2.1. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 1» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року.
3.2.2. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 2» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року
3.2.3. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 1» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація». / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року.
3.2.4. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 2» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація». / Укладачі: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року.
3.2.5. Тести щоденного контролю з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 1» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року.
3.2.6. Тести щоденного контролю з дисципліни «Вища математика і статистика. Модуль 2» для студентів 1-го курсу спеціальності 226 «Фармація» / Укладач: ст. викладач Євтушенко Ю.О. Затвердженні на засіданні кафедри протокол №2 від 03 жовтня 2016 року.
3.3. Методичні розробки від кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії:
3.3.1. Збіник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок – 1» з фізичної та колоїдної хімії. Збірник підготували викладачі кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії д.б.н. професор Орлова О.А., доцент к.фарм.н. Ткаченко В.Г., ас. А.О. Красильнікова.
3.3.2. Збірник тестових питань з ліцензійного іспиту «Крок – 1» з органічної хімії. Збірник підготували викладачі кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії д.б.н. професор Орлова О.А., доцент к.фарм.н. Ткаченко В.Г., ас. А.О. Красильнікова.
3.4. Методичні розробки від кафедри акушерства і гінекології:
3.4.1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з акушерства і гінекології для студентів 4 та 6 курсу медичного факультету за спеціальністю 7.12010001 « лікувальна справа», 7.1201002 «педіатрія».
Модуль 1. Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї.
Модуль 3. Акушерство і гінекологія.
Змістовий модуль: Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, нейроендокринні синдроми. Синдром гіперпролактинемії. Тема: синдром гіперпролактинемії.
Методичні рекомендації підготували викладачі кафедри акушерства і гінекології доц. Романенко І.Ю., доц. Корнієць Н.Г., доц. Слєпічко Ю.М.
3.5. Методичні розробки від кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів:
3.5.1. Методичні рекомендації за темою «Анестезіологічне забезпечення кесаревого розтину». Для лікарів інтернів та курсантів за фахом «анестезіологія», «дитяча анестезіол».
Методичні рекомендації підготували викладачі кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів проф. Постернак Г.І., доц. Криворучко М.Є.
Порядок денний:
засідання Вченої ради № 2
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 20 жовтня 2016 року.

1. Підсумки роботи ДЗ “Луганський державний медичний університет” за 2015 - 2016 навчальний рік.
Доповідач: Ректор, проф. Іоффе І.В.

2. Про роботу наукового відділу та порядок звітування кафедр з наукової роботи.
Доповідач: Проректор з наукової роботи проф. Комаревцева І.О.

3. Інформація про проведення науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів та молодих вчених та роботу відділу аспірантури, магістратури та ординатури.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, магістратури та ординатури проф. Орлова О.А.

4. Інформація про подання виконання педнавантаження кафедрами університету.
Доповідач: Начальник навчального відділу Красильникова А.О.

5. Інформація про плани роботи центру культурного досугу студентів.
Доповідач: Завідувач центру культурного досугу студентів Соловьова Дарина Вікторівна.

Поточні справи:
1) про представлення кафедр на сайті університету;
2) затвердження рішення ректорату від 13.09.2016 про переведення студента з контрактної форми навчання на навчання за державним замовленням;
3) затвердження робочої програми навчальної дисципліни “Філософія та наукове пізнання” за напрямом підготовки 222 Медицина для ординатури та аспірантури;
4) інформація про проходження профогляду співробітниками університету:
5) рекомендація до друку:
1. Чергових номерів періодичних спеціалізованних виданнь «Хірургія Донбасу», «Український журнал болю», «Український журнал клінічної та лабораторної медицини»;
2. Методичні розробки лекційних занять з дисципліни «Фізичні методи аналізу та метрологія» для студентів 2-го курсу спеціальності 7.12020101 «Фармація» / Укладач: асистент Коваленко Д.Ю. – Рубіжне: ДЗ «ЛДМУ», 2016. – 52 с. Затверджені на засіданні кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики, протокол №1 від 31 серпня 2016 року. Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 1102 Фармація, протокол №1 від 31 серпня 2016 року.
Порядок денний:
засідання Вченої ради № 1
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 30 серпня 2016 року.

1. Вступне слово ректора проф. Іоффе І.В. про стан організаційних питань та готовність колективу університету до початку 2016-2017 навчального року.

2. Про стан навчальної роботи на факультетах за підсумками 2015-2016 навч.року та завдання на 2015-2016 навчальний рік.
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

3. Затвердження «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Доповідач: Перший проректор з науково-педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

4. Підсумки набору студентів на перший курс та поновлення студентів на інші курси.
Доповідач: Відповідальний секретар приймальної комісії доц. Криворучко М. Є.

5. Аналіз складання ліцензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2» та «Крок-3» на факультетах університету
Доповідач: Доц. Барнатович С.В.

6. Інформація про роботу відділу аспірантури, магістратури та ординатури.
Доповідач: Зав.відділом аспірантури, магістратури та ординатури проф. Орлова О.А.

7. Затвердження навчальних планів на 2016-2017 навчальний рік Про реорганізацію кафедр.
Доповідач: Зав. навчальним відділом Красильнікова А.О.

8. Затвердження "Робочої програми вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови" та "Робочої програми навчальної дисципліни Іноземна мова для наукового та ділового спілкування"
Доповідач: Зав. кафедри іноземних мов з латинською та української мовами, доцент Карлова Т.Є.

9. Затвердження «Положення про підготовку до вступу ДЗ “Луганський державний медичний університет” громадян України » (підготовчі курси).
Доповідач: Зав. кафедри іноземних мов з латинською та української мовами, доцент Карлова Т.Є.

Поточні справи:
1) клопотання кафедри психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією про продовження терміну перебування на посаді доцента Гавриш О.В.
Доповідач: Зав. кафедри психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією проф. Овчаренко М.О.;
2) затвердження положення про гуртожиток ДЗ “ЛДМУ” на 2016-2017 навчальний рік;
3) інформація про стан документів в особистих справах співробітників та проведення медогляду;
4) щодо підтримки кандидатуру чл.-кор. НАПН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, Лауреата премії НАН України ім. О.О. Богомольця, Лауреата державної премії в галузі науки Пішака Василя Павловича до обрання у дійсні члени Національної академії педагогічних наук України за напрямком «Психологія, вікова фізіологія та дефектологія».
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.
5) про рекомендацію до друку та поширенню через мережу Internet періодичного спеціалізованного видання «Український журнал болю» та «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» Т.11, № 3 за 2016 рік.
Доповідач: Учений секретар Вишницька І.А.

Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


оплата навчанняДошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.